مدیران ارشد در فراداده رایانه سورنا

مدیران ارشد

دکتر مریم دلشاد طهرانی

مدیر عامل و نایب رئیس

tehrani@faradade.ir

مدیران ارشد

مریم قدیانی

مدیر اداری

ghadyani@faradade.ir

مدیران ارشد

علی دلشاد تهرانی

رئیس هیئت مدیره

delshad@faradade.ir